CENNÍK SLUŽIEB

Výška úhrady pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

 1. Výška úhrady za odkázanosť v Domove dôchodcov v Klížskej Nemej na deň a osobu, ktorá sa poskytuje celoročne, je závislá na zdravotnom stave ubytovanej osoby a na úkonoch, ktoré sú potrebné v jej prospech a na jej pomoc vykonať.
 2. Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady pre prijímateľa nasledovne:
  • fyzická osoba zaradená do stupňa odkázanosti 4:3,00€/deň
  • fyzická osoba zaradená do stupňa odkázanosti 5:3,50€/deň
  • fyzická osoba zaradená do stupňa odkázanosti 6:4,00€/deň

Bývanie a výška úhrady za bývanie

  Denná sadzba za užívanie 1 lôžka:
 • v starej budove 2,20€ na deň.
 • v novej budove, ak ubytovaciu jednotku užíva 1 osoba denná sadzba za užívanie lôžka je 11€, ak užívajú 2 osoby denná sadzba za užívanie lôžka je 5,50€ a v prípade ak ubytovaciu jednotku užívajú 3 osoby denná sadzba z užívanie lôžka je 3,70€.

Stravovanie a výška úhrady za stravovanie

Celková hodnota stravy pre osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov s počtom
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň pre osobu 3,00 €.
Ustanovená celková hodnota stravy sa zvyšuje o 25 %, t.j. na sumu 3,75 € na deň pre osobu, ktorej sa poskytuje
diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.

Úhrada za ostatné úkony v prospech prijímateľa sociálnej služby

  Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je 1€ na osobu a deň.