PODMIENKY PRIJATIA

1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané obcou

2. Potvrdenie o príjme ( napr. potvrdenie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne, potvrdenie úradu práce sociálnych vecí a rodiny o výške dávky v hmotnej núdzi a pod. )

3. Doklady o majetkových pomeroch: viď priložené čestné vyhlásenie

4. Doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony ( ak je žiadateľ pozbavený )

5. Na základe rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v domove dôchodcov s celoročným pobytom – v deň nástupu vyžadujeme predložiť nasledovné doklady:
a) Platný občiansky preukaz
V prípade, že ste sa narodili mimo územia SR fotokópiu ,,Osvedčenia o štátnom občianstve,,.
b) Rodný list.
c) Preukaz zdravotnej poisťovne.
d) Kompletnú zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára, a potvrdenie o vyradenie z evidencie.
e) Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia – od obvodného lekára / nie staršie jako 3 dni /.
f) Osobné vybavenie – podľa priloženého zoznamu, šatstvo označené / vyšité / s iniciálom
g) Posledné ,,Rozhodnutie,, o zvýšení dôchodku zo Sociálnej poisťovne v Bratislave
h) Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

Tlačivá:

Žiadosť o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Vyhlasenie o majetku fyz. osoby …

Prehlásenie