OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Domov dôchodcov v Klížskej Nemej spracúval dokument „ Bezpečnostné opatrenia pre riadenie spracúvania osobných údajov „ a zároveň k tejto problematike sme poverili za zodpovednú osobu spoločnosť ITAK, s.r.o. so sídlom v Komárne .

Osobné údaje našich obyvateľov chránime a nesprístupňujeme tretím osobám okrem prípadov, že nám táto povinnosť poskytnutia osobných údajov vyplýva zo zákona alebo rozhodnutia iného orgánu verejnej správy .

Obyvatelia nášho zariadenia majú právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie a prístup k spracovávaným osobným údajom .